Börja prenumerera på önskade refiller nu och spara 20 %

Header Logo

Privatliv 

Integritet och dataskydd 

1. Dataskydd i korthet

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av Biogents AG. Kontaktuppgifter finns i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter? 
Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att förse oss med dem. Detta kan .B data som du anger i ett kontaktformulär. 

Övriga uppgifter samlas automatiskt in av våra IT-system när vi besöker webbplatsen. Dessa är huvudsakligen tekniska data (e.B. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt så snart du kommer in på vår webbplats. 

Vad använder vi dina uppgifter till? 
Vi samlar in de uppgifter du lämnar till oss för att säkerställa en felfri beställningsprocess och kommunikation. En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende. 

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter? 
Du har rätt att när som helst få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter utan kostnad. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. 

Analysverktyg och verktyg från tredje part 
När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende görs vanligtvis anonymt; Surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot den här analysen eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.  

Du kan förhindra insamling av dina data från Google Analytics och Hubspot genom att klicka på följande länkar:

Ändra ditt cookie-samtycke

 

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

  Den personuppgiftsansvarige på denna webbplats är: 

  Biogents AG
  An der Irler Höhe 3a
  93055 Regensburg 
  Tyskland 

  Telefon: +49 941 9458330 
  E-post: webshop@biogents.com 

  Den registeransvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamål och sätt att behandla personuppgifter (e.B namn, e-postadresser etc.). 

  Återkallande av ditt samtycke till databehandling 
  Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt för detta ändamål. Lagligheten i den databehandling som utförs tills återkallelsen förblir opåverkad av återkallandet. 

  Rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten 
  Vid överträdelser av uppgiftsskyddet har den berörda personen rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten i frågor som rör dataskyddslagstiftning är den statliga dataskyddsansvarige för den federala stat där vårt företag är baserat. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

  Rätt till dataportabilitet 
  Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt behandlade på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart. 

  SSL- eller TLS-kryptering 
  Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra webbläsarens adressrad från "http://" till "https://" och av låsikonen på din webbläsarrad. 
   
  Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverat kan de data du skickar till oss inte läsas av tredje part. 

  Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats 
  Om det efter ingåendet av ett betalt avtal finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (e.B. kontonummer vid autogiro), kommer dessa uppgifter att krävas för betalningsbehandling. 

  Betalningstransaktioner via vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra webbläsarens adressrad från "http://" till "https://" och av låsikonen på din webbläsarrad. 

  När det gäller krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter, som du överför till oss, inte läsas av tredje part. 

  Information, blockering, radering 
  Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för ytterligare frågor om ämnet personuppgifter. 

   

  3. Datainsamling på vår webbplats

   Cookies 
   Webbplatserna använder ibland så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare. 

   De flesta cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besöks. Andra cookies lagras fortfarande på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker. 

   Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåter cookies från fall till fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och möjliggör automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad. 

   Cookies som är nödvändiga för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. .B kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t..B. cookies för analys av ditt surfbeteende) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration. 

   Serverloggfiler 
   Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är: 
   • Webbläsartyp och webbläsarversion 
   • operativsystem som används 
   • Url för referenter 
   • Värdnamn för den åtkomstande datorn 
   • Tid för serverbegäran 
   • IP-adress 

   Dessa data slås inte samman med andra datakällor. 

   Grunden för databehandlingen är artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR, som möjliggör behandling av uppgifter för fullgörande av ett avtal eller åtgärder före avtal. 

   Kontakta 
   Om du skickar förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du tillhandahåller där, att lagras hos oss i syfte att behandla begäran och vid uppföljningsfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. 

   Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker därför uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 sek. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt för detta ändamål. Lagligheten i de databehandlingsoperationer som utförts fram till dagen för återkallandet påverkas inte av återkallandet. 

   De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller om syftet med datalagring utelämnas (e.B. efter att din begäran har behandlats). Tvingande lagbestämmelser, särskilt lagringsperioder, påverkas inte. 

   Registrering på denna webbplats 
   Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter som angetts för detta ändamål endast i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den information som begärs under registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. Annars kommer vi att vägra registrering. 

   För ändringar av erbjudandets omfattning, till exempel tekniskt nödvändiga ändringar eller information om produkter med samma eller liknande behov eller syfte, använder vi den e-postadress som angavs vid registreringen för att informera dig på detta sätt. 

   Behandlingen av de uppgifter som anges under registreringen baseras på ditt samtycke (artikel 6 sek. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt för detta ändamål. Lagligheten i den databehandling som redan har ägt rum påverkas inte av återkallandet. 

   De uppgifter som samlas in under registreringen kommer att lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte. 

   Behandling av data (kund- och avtalsdata) 
   Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för upprättande, innehåll eller ändring av juridiskt förhållande (aktiedata). Detta görs på grundval av artikel 6.1.b i GDPR, som gör det möjligt att behandla uppgifter för att utföra ett avtal eller åtgärder före avtal. Vi samlar endast in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av våra internetsidor (användningsdata) i den utsträckning som krävs för att möjliggöra eller fakturera användaren för användningen av tjänsten. 

   De insamlade kunduppgifterna raderas efter det att beställningen eller uppsägningen av affärsrelationen har upphört. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte. 

   Dataöverföring vid avtalets ingående av onlinebutiker, återförsäljare och varusändning 
   Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt i samband med avtalsbehandling, till exempel till de företag som anförtrotts leveransen av varorna eller till det kreditinstitut som anförtrotts betalningsbehandlingen. Ytterligare överföring av uppgifterna kommer inte att ske eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål. 
    
   Grunden för databehandlingen är artikel 6 sek. 1 lit.b GDPR, som möjliggör behandling av data för utförandet av ett avtal eller föravtalsåtgärder. 

   Dataöverföring vid tidpunkten för avtalets ingående av tjänster och digitalt innehåll 
   Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt i samband med avtalsbehandling, till exempel till det kreditinstitut som anförtrotts betalningsbehandlingen. 

   Ytterligare överföring av uppgifterna kommer inte att ske eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål. 

   Grunden för databehandlingen är artikel 6 sek. 1 lit.b GDPR, som möjliggör behandling av data för utförandet av ett avtal eller föravtalsåtgärder. 

    

   4. Analysverktyg och reklam

   Google Analytics
   Denna webbplats använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

   Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som lagras på din dator och tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. 

   Lagringen av Google Analytics-cookies baseras på artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av analys av användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering. 
    
   Mer information om hur du hanterar användardata på Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

   Hubspot 
   Vi använder HubSpot (LINK https://www.hubspot.com) för våra onlinemarknadsföringsaktiviteter. Detta är en integrerad mjukvarulösning som täcker olika aspekter av vår onlinemarknadsföring. 

   Dessa inkluderar, men är inte bara: 

   - Innehållshantering (blogg och vissa landningssidor) 
   - E-postmarknadsföring (nyhetsbrev samt automatiska utskick, t.ex. för tillhandahållande av nedladdningar) 
   - Publicering av sociala medier 
   - Rapportering (t..B. trafikkällor, träffar etc. ...)
   - Kontakthantering (e.B. användarsegmentering & CRM) 
   - Målsidor och kontaktformulär 

   Vår registreringstjänst gör det möjligt för besökare på vår webbplats att lära sig mer om vårt företag, ladda ner innehåll och tillhandahålla deras kontaktinformation och annan demografisk information. 

   Denna information samt innehållet på vår webbplats lagras på servrar hos vår mjukvarupartner HubSpot. De kan användas av oss för att kontakta besökare på vår webbplats och för att avgöra vilka tjänster i vårt företag som är av intresse för dem. 

   All information vi samlar in omfattas av denna integritetspolicy. Vi använder all information som samlas in uteslutande för att optimera vår marknadsföring. 

   HubSpot är ett mjukvaruföretag baserat i USA. Huvudkontoret för Europa har sitt huvudkontor i Dublin, Irland. 

   Kontakta: 
   Hubspot 
   Bottenvåningen, Två Dockland Central 
   Guild Street, Dublin 1, Irland 

   HubSpot är certifierat enligt villkoren i EU-U.S. Privacy Shield Framework och omfattas av TRUSTe' s Privacy Seal. 

   Läs mer om HubSpots allmänna sekretesspolicyer 
   Mer information från HubSpot om EU:s dataskyddsregler 
   Läs mer om de cookies som används av HubSpot 

   IP-anonymisering 
   Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta förkortar din IP-adress från Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsstater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, kompilera rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google. 

   Plugin-program för webbläsare 
   Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och googles behandling av dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

   Motstånd mot datainsamling 
   Du kan förhindra insamling av dina data från Google Analytics och Hubspot genom att klicka på följande länkar: 

   Ändra ditt cookie-samtycke 

   Behandling av orderdata 
   Vi har ingått ett avtal med Google om orderbehandling av data och implementerar fullt ut de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics. 

   Google AdWords och Google Konverteringsspårning 
   Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett online-reklamprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 

   Som en del av Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google ställs en cookie in för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för användarnas personliga identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. 

   Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords kunders webbplatser. Informationen som samlas in med konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna kommer att ta reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och har omdirigerats till en sida med en konverteringsspårningstagg. Du kommer dock inte att få någon information som kan användas för att identifiera användare personligen. Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot denna användning genom att enkelt inaktivera Google Conversion Tracking-cookien via din webbläsare under Användarinställningar. De ingår då inte i statistiken över konverteringsspårning. 

   Lagringen av "konverteringscookies" är baserad på artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av analys av användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering. 

   Mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/. 

   Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåter cookies från fall till fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och möjliggör automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad. 

   Google reCAPTCHA 
   Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallad reCAPTCHA) på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 

   Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatning på våra webbplatser (e.B. i kontaktformulär) utförs av en människa eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar reCAPTcha webbplatsbesökarens beteende på grundval av olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. För analys utvärderar reCAPTCHA olika information (e.B. IP-adress, varaktighet för vistelsen för webbplatsbesökaren på webbplatsen eller musrörelser som gjorts av användaren). De data som samlas in under analysen kommer att vidarebefordras till Google. 

   ReCAPTCHA-analyserna går helt i bakgrunden. Besökare på webbplatsen informeras inte om att en analys pågår. 

   Databehandlingen utförs på grundval av artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från missbruk av automatiserad spionering och skräppost. 

   Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns i följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

   5. Betalningsleverantör

    PayPal 
    På vår hemsida erbjuder vi betalning via PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europa) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"). 

    Om du väljer betalning via PayPal kommer de betalningsuppgifter du anger att överföras till PayPal. 

    Överföringen av dina uppgifter till PayPal baseras på artikel 6.1 lit. en GDPR (samtycke) och artikel 6 sek. 1 lit.b GDPR (behandling för utförandet av ett avtal). Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke till databehandling när som helst. Återkallelse påverkar inte effektiviteten av tidigare databehandlingsåtgärder. 

    Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

    Missa inte våra kampanjer, erbjudanden och annan viktig information!
    Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du vår Integritetspolicy.

    Har du några frågor?

    Du kanske hittar det snabbaste svaret på din fråga i våra vanliga frågor och svar: FAQs.

    Annars tar vi gärna emot ditt meddelande. Vår kundtjänst kommer att svara dig inom en arbetsdag från måndag till fredag.

    image